Ewidencja odpadów

Obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej odpadów wynika z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Ewidencję odpadów od 2020 r. prowadzi się w systemie BDO generując dokumenty:

  1. KPO - karta przekazania odpadu.

  2. KEO - karta ewidencji odpadu. 

  3. Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych.

  4. Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  5. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W praktyce każde przekazanie odpadu wiąże się z generowaniem dokumentów lub ich zmian w BDO. 

Brak prowadzonej ewidencji odpadów lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny podlega karze grzywny. 

W kartach ewidencji odpadów znajdują się bardzo ważne informacje dotyczące w szczególności wytworzonych, przyjętych, przetworzonych i przekazanych odpadów. Organy kontroli mają dostęp do tych danych dlatego bardzo ważne jest prowadzenie ewidencji w oparciu o stan faktyczny ale również o doświadczenie w tym zakresie.

BHPOŚ Expert zajmie się prowadzeniem ewidencji w Twojej firmie w ramach kompleksowej obsługi lub zlecenia zadania. Przeanalizujemy i doradzimy dalsze postępowanie z odpadami. 

Istnieją zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Powered by Quick.Cms