Wnioski rejestrowe i aktualizacyjne

Kto podlega pod obowiązek rejestracji? - większość firm wytwarzających odpady 

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej, w której w związku z bieżącą działalnością nie powstają odpady chociażby w postaci makulatury, tworzyw sztucznych, resztek użytych materiałów lub surowców. To powoduje, że liczna grupa przedsiębiorstw, a nawet jednoosobowych działalności gospodarczych powinno posiadać wpis w Rejestrze BDO. 

Pod obowiązek rejestracji w BDO podlegają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się poszczególne rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.

Nasza firma sporządza wniosek rejestrowy lub aktualizacyjny po przeprowadzonym osobiście lub telefonicznie audycie prowadzonej działalności gospodarczej, który wskaże zakres w jakim podmiot jest zobowiązany do uzyskania wpisu w Rejestrze. W tym celu należy dokonać analizy wielu przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami.

Podmioty, których w szczególności dotyczy wpis do Rejestru z zakresu:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
  • wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 (posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie);
  • transportujących odpady,
  • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami.
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • wprowadzających opakowania, importujących opakowania,
  • wprowadzających produkty w opakowaniach, importujących produkty w opakowaniach
  • prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
  • eksportujących produkty w opakowaniach, eksportujących opakowania,
 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty tj. opony, oleje, preparaty smarowe np. w wyniku importu maszyn budowlanych, pojazdów,
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  • wprowadzających pojazdy,
  • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  • prowadzących stację demontażu pojazdów,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  • zbierających zużyty sprzęt.

Nasza pomoc nie ogranicza się tylko na złożeniu wniosku rejestracyjnego/aktualizacyjnego, pozostajemy do dyspozycji i oferujemy pełną obsługę i realizację zadań związanych z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zarejestrowany podmiot. 

Współpraca z Nami gwarantuje, że Twoja firma będzie posiadać wpis w BDO w pełnym zakresie. 

 

 

Powered by Quick.Cms