Opłata recyklingowa

Obowiązki związane z opłatą recyklingową zostały określone w Rozdziale 6a

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zwolnione z opłaty recyklingowej są bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego (zrywki) służące do pakowania żywności luzem. 

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Jeżeli prowadzisz sklep, hurtownie, w którym do pakowania zakupów dla klientów oferowane są torby z tworzywa sztucznego masz obowiązek pobrania opłaty recyklingowej oraz prowadzenia ewidencji zakupionych i wydanych toreb. Podlegasz również obowiązkowi sprawozdawczemu. 

BHPOŚ Expert w tym zakresie oferuje pomoc w prowadzeniu ewidencji, wyliczeniu opłaty recyklingowej jaką należy wnieść, przypomnieniu o terminowości wnoszenia opłat oraz obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie. 

Powered by Quick.Cms