Szkolenia w dziedzinie BHP

BHPOŚExpert jest organizatorem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przeprowadzeniem szkolenia zawsze zostaje opracowany i skonsultowany  z pracodawcą szczegółowy program szkolenia, którym znajdą się zagadnienia ściśle związane z branżą i zadaniami jakie wykonują uczestnicy szkolenia.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp.Szczegółowo kwestia szkoleń została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Art. 2373.§1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. - Kodeks pracy 

Kto podlega szkoleniom ?

Szkoleniom w dziedzinie BHP podlegają: 

  1. Wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również:

    • osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,

    • pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

    • praktykanci.

  2. Pracodawca, który jest  zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

Rodzaje szkoleń BHP 

Szkolenie w zakresie bhp zostało podzielone na szkolenie:

  1. wstępne (przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy),

  2. szkolenie okresowe, które może być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Zapraszamy do współpracy realizujemy szkolenia stacjonarne jak również zorganizowane w formie E-learning. Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu współczesnej technologii, są ciekawe dla słuchaczy, a ich realizacja nie generuje dużych kosztów dla pracodawcy.

Szkolenia prowadzone przez BHPOŚ Expert są zgodne z przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Powered by Quick.Cms